แก้ไขปัญหาปาล์มล้นตลาดในระยะสั้นและระยะยาว

c3c1a24aae27fa4d5a68832aa1c30c52_XL
การเร่งขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มปีนี้เริ่มล้นตลาดและราคาตกต่ำ จากการเร่งขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของภาครัฐ ทำให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มในปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ ทำให้ตลาดน้ำมันปาล์มยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงด้านราคาจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ภาครัฐและภาคเอกชนต้องเร่งสร้างสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตและการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศ โดยในระยะสั้นต้องกระตุ้นให้เพิ่มการใช้ในส่วนของการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

ซึ่งภาคเอกชนควรพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซล พร้อมทั้งทดสอบ รับรองสมรรถนะการใช้งาน และนำร่องจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ หรือบริเวณถนนทางหลวงสายหลัก รวมถึงใช้ช่องทางการส่งออกเพื่อระบายสต็อกในปริมาณที่เหมาะสม สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาว ภาครัฐต้องวางแผนการผลิตและการใช้น้ำมันปาล์มให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายพลังงานของประเทศ และภาคเอกชนควรเร่งผลักดันให้น้ำมันไบโอดีเซลสามารถผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลให้สามารถใช้ในยานพาหนะอื่นๆ เช่น เครื่องบินและรถไฟ เป็นต้น

นอกจากนั้นในปีนี้ผลผลิตปาล์มยังไม่ออกมาตามฤดูกาลปกติ คือ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม แต่กลับมาออกมากในเดือนเมษายนจนล้นสต๊อกโรงงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกมาก ส่วนการที่รัฐบาลนำเข้าน้ำมันปาล์มจากประเทศมาเลเซีย 5 หมื่นตัน เมื่อเร็วๆนี้ก็อาจมีผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนัก แต่สาเหตุที่ทำให้ราคาตกต่ำจนเหลือแค่กิโลกรัมละ 2.70 บาทนั้น เป็นเรื่องอุปสงค์อุปทาน อันเนื่องมาจากผลปาล์มสดล้นตลาดมากกว่า อย่างไรก็ตามจากปัญหาดังกล่าวทางผู้บริหารกำลังดำเนินการลงทุนอีกหลายร้อยล้านบาทเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และรองรับการค้าน้ำมันปาล์มกับกลุ่ม AEC ในเร็วๆนี้

ขณะนี้ผลปาล์มสดกำลังทยอยออกสู่ตลาด โดยเดือนพฤษภาคมนี้จะมีผลปาล์มออกสู่ตลาดอีก 1 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 1 แสนตัน ซึ่งแนวทางจะมุ่งลดส่วนเกินในตลาดเพื่อพยุงราคารับซื้อปาล์มสดไม่ให้ต่ำกว่า 4 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าต้นทุนเพาะปลูก 3.38 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับแนวทางที่จะพิจารณาจะมี 2-3 แนวทาง คือ ให้องค์การคลังสินค้าซื้อน้ำมันปาล์มส่วนเกินไว้เพื่อรอจำหน่ายในช่วงผลผลิตขาดแคลน รวมถึงขอให้โรงกลั่นเพิ่มการรับซื้อและผลักดันให้เพิ่มปริมาณใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซลและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยผลประชุมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่มี