แนวโน้มด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเมื่อเข้าสู่อาเซียน

ปัจจุบันประเทศไทยมีการตื่นตัวในการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นในระดับภาคอุตสาหกรรมระดับองค์กร โดยการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือเฉพาะด้านเพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเน้นการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมโดยนำทุนทางมรดกวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผลักดันเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานวัฒนธรรม และการปรับโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม

ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยแล้วยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานานทำให้การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้นำเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต่างสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรมและสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศด้วย จากสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันได้มีการแข่งขันอย่างรุนแรงทำให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การนำเอาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า  นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอุตสาหกรรมที่สำคัญในเชิงวัฒนธรรมอยู่หลายประเภทถือว่าเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศที่มีแหล่งผลิตที่มาจากหลายภูมิภาค อย่างเช่น ผ้าทอ โดยมุ่งเน้นให้ลวดลายบนผืนผ้าที่แสดงถึงความเป็นไทยและให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งในปัจจุบันถูกส่งออกไปทั่วโลก

ดังนั้น เมื่อเข้าสู่อาเซียนแล้วผลที่ตามมาคือสามารถที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันผลักดันและพัฒนาในทุกๆด้านด้วย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว การต้อนรับ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เพื่อจะได้ดึงดูนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีเศรษฐกิจที่ดีตามมา