ระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันการลงทุนการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก

1

ระบบการค้า การเงินการคลังและการลงทุนทางด้านต่างๆของแต่ละประเทศจะเชื่อมโยงถึงกันและเมื่อเกิดผลกระทบก็จะทำให้ได้รับผลกระทบลุกลามแพร่กระจายได้กว้างขวางถึงกันทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศมหาอำนาจเมื่อเกิดปัญหาทางการเงินขาดสภาพคล่อง สถาบันการเงินบางแห่งล้มละลาย ปิดกิจการจะส่งผลกระทบกับการดำเนินการทางธุรกิจ อุตสาหกรรมอื่นๆที่เชื่อมโยงกันต้องหยุดชะงักหรือขาดทุน เกิดการว่างงาน เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาอยู่ในภาวะถดถอยส่งผลกระทบไปทั่วโลกทั้งในตลาดการค้า ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกและระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าที่สำคัญ สำหรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาสามารถสรุปได้ดังนี้

การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกามิได้มีผลกระทบกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวแต่จะส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปทั่วโลกเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจและเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญทั้งทางด้านการค้า การลงทุนและการเงินข้ามชาติ ผลกระทบครั้งนี้ทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกลดลง โดยเฉพาะในปี 2009 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบรุนแรงผลผลิตมวลรวมประชาชาติของสหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรปและเอเชียลดลง เนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ำจะทำให้การบริโภค การลงทุนลดลง ส่งผลให้ประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีอุปสงค์รวมลดลงด้วยจึงทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆลดลงเช่นกัน ตัวอย่างการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้มีผลกระทบทำให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ต้องประสบปัญหาขาดทุนอย่างมากเนื่องจากยอดขายลดลงอย่างสูงซึ่งอุตสาหกรรมต้องจ้างแรงงานโดยตรงประมาณ 5 ล้านคนซึ่งรัฐจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เงินกู้ ซึ่งปัญหาอุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐอเมริกาจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศด้วย เช่นอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ชิ้นส่วนรถยนต์ เคมีภัณฑ์ มีผลทำให้บริษัทในยุโรปต้องปิดกิจการตามไปด้วย

เศรษฐกิจถดถอย เกิดการว่างงาน แรงงานทั่วโลกต้องตกงาน เมื่อสถาบันการเงิน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ประสบปัญหาขาดทุนหรือต้องปิดกิจการดังนั้นจึงทำให้มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบเชื่อมโยงกันทั่วโลกทำให้แรงงานทั่วโลกตกงานอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ทำให้อำนาจซื้อของประชาชนลดลง การบริโภคลดลงและอุปสงค์รวมลดลงเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย